Garantiitingimused

Kummipood.com üldised garantiitingimused:

Garantiiajad: Rehvidele 1 aasta või kulumiseni.

1. Garantii kehtib ainult Kummipood.com poolt müüdud kaupadele.

2. Garantii katab toote materjali ja valmistusvead. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine.

Materjali- või valmistusvealise toote puhul kohustub Kummipood.com remontima, välja vahetama või hüvitama vealise toote juhul, kui materjali või valmistusvead on põhjustanud toote kasutuskõlbmatuks muutumise.

Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud: - normaalsest kulumisest; - puudulikust hooldamisest; - vealisest paigaldusest; - valest kasutamisest; - muudest välisteguritest põhjustatud vigadest; - võistlustel kasutatavate autode rehvid.

3. Garantiiaeg algab, kui toode antakse Kummipood.com poolt üle selle tarbijale. Garantii kehtib toote esimesele kasutajale. Toote ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.

4. Garantiid puudutav avaldus tuleb teha Kummipood.com-le 30 päeva jooksul peale vea avastamist.

Garantiiavaldusele tuleb lisada: - vealine toode; - toote ostmise kuupäev, arve number; - toote kasutuselevõtu kuupäev; - kasutusel olnud aeg; - vea ilmnemiskuupäev; - kasutuskoht (auto/seadme mark, valmistusaasta, reg-nr); - täpne vea selgitus ja põhjus (ei aktsepteerita selgitusi nagu katki); - lisainfot andva isiku nimi ja kontakttelefon; - garantiitalong kui see on vastaval tootel olemas.

5. Kummipood.com-l on õigus vea väljaselgitamiseks vealine toode lahti võtta.

6. Kui klient vaidlustab Kummipood.com garantiieksperdi otsuse toote garantii suhtes, suunatakse vastav toode erapooletusse ekspertiisi (nt. koostööpartner, valmistajatehas või muu). Käsitlusaeg sellisel juhul on maksimaalselt 2 kuud. Kui selle aja jooksul ei ole ekspertiisi tulemus selgunud, kuulub toode hüvitamisele.

Garantiiekspertiis teostatakse üldjuhul Kummipood.com kulul. Kui klient ei ole nõus meie garantiiotsusega, antakse kliendile võimalus tellida erapooletu ekspertiis kliendi kulul. Erapooletu ekspertiis peab olema mõlemalt poolt aktsepteeritav.

7. Kummipood.com ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.

8. Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata.

9. Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks, on Kummipood.com-l õigus toode 30 päeva möödudes hävitada, kui garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist.